Paczków
Otmuchów

v1

wymiary: 97/91/40.5

V2

wymiary: 108/91/40.5

V3

wymiary: 148/91/40.5

V4

wymiary: 108/91/40.5

V5

wymiary: 108/91/40.5

V6

wymiary: 127.5/91/40.5

V7

wymiary: 88/122.5/40.5

V8

wymiary: 148/109.5/40.5

V9

wymiary: 70/91/40.5

V12

wymiary: 49/192/40.5

V13

wymiary: 88/192/40.5

V14

wymiary: 60/192/60