Paczków
Otmuchów
473

v1

wymiary: 97/91/40.5

500

V2

wymiary: 108/91/40.5

693

V3

wymiary: 148/91/40.5

387

V4

wymiary: 108/91/40.5

387

V5

wymiary: 108/91/40.5

505

V6

wymiary: 127.5/91/40.5

495

V7

wymiary: 88/122.5/40.5

779

V8

wymiary: 148/109.5/40.5

407

V9

wymiary: 70/91/40.5

594

V12

wymiary: 49/192/40.5

731

V13

wymiary: 88/192/40.5

588

V14

wymiary: 60/192/60