Paczków
Otmuchów
540

V28

kolekcja: Vegas

wymiary: 120/78/60

423

V29

kolekcja: Vegas

wymiary: 120/78/67

463

V30

kolekcja: Vegas

wymiary: 150/78/67

300

V31

kolekcja: Vegas

wymiary: 70/78/67

285

V32

kolekcja: Vegas

wymiary: 67/78/67

415

D13

kolekcja: Dallas

wymiary: 126/77/59

400

I-16

kolekcja: INDIANAPOLIS

wymiary: 120/81.5/60

387

T-19

kolekcja: TADEUSZ

wymiary: 118/78/60

264

Kod. 126M

wymiary: 117/77/50

148

240A

wymiary: 69/76/51

175

241A

wymiary: 81/76/49

201

Kod. 239A

wymiary: 100/76/50